Privacy

Dossier informatie voor patiënten huisartspraktijk Pegasus

Dossiervoering:

Op onze praktijk houden we voor iedere patiënt een dossier bij, hierin staat medische en sociale informatie welke wij nodig hebben om goede zorg aan onze patiënten te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan een overzicht van klachten, doorgemaakte ziektes, medicatie maar ook sociale en leefomstandigheden. In principe is dit dossier alleen inzichtelijk voor de artsen en assistentes welke in onze praktijk werken. Bij aanmelding in onze praktijk vragen wij u of u het akkoord vind dat de belangrijkste regels uit het dossier inzichtelijk zijn voor de huisartsenpost, zodat als u in het weekend of ‘s nachts een dringend medische hulp nodig heeft, de dienstdoende huisartsen op de hoogte zijn van uw voorgeschiedenis en huidige medicatie gebruik.

 

Gegevens verstrekken:

Wij mogen alleen gegevens verstrekken aan degene die rechtstreeks bij de behandeling van de patiënt betrokken zijn. Dit zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen en/of artsen die bij een behandeling betrokken worden. Ook mogen gegevens worden verstrekt als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. In sommige gevallen kan deze toestemming worden verondersteld. Denk daarbij aan het verstrekken van gegevens van een specialist aan de huisarts.  Conform onze richtlijnen  mogen wij als behandelaar geen geneeskundige verklaringen afgeven.

 

Inzagerecht:

Het dossier in de huisartspraktijk wordt digitaal bijgehouden door de huisarts en bevat notities welke belangrijk zijn voor goede zorg. Dit dossier wordt na uw overlijden nog 15 jaar bewaard. In principe heeft u recht om een kopie of afschrift van dit dossier in te mogen zien als u dit wenst, mits de privacy van anderen niet in het gedrang komt. Persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het medisch dossier en vallen dus buiten het inzagerecht van de patiënt.

Een met gezag belaste ouder heeft recht op alle informatie over de behandelingen die zijn kind ondergaat of heeft ondergaan tot dat het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 

Het inzagerecht en het recht op afschrift gaan na het overlijden van de patiënt niet over op de nabestaanden. 

Voor het inzien van uw dossier, dient altijd een afspraak gemaakt te worden.
Voor het verstrekken van afschriften van dossiergegevens kan per pagina maximaal € 0,23  in rekening worden gebracht, met een maximum van € 5,00 per bericht.

 

Indien u in uitzonderlijke situaties overweegt om een deel van uw dossier te vernietigen, dan kan dit. Echter omdat dit in de toekomst ten nadele kan zijn voor goede zorg door ons en andere zorgverleners, bieden wij als alternatief om het medische dossier aan u af te staan, zodat u later nog kunt besluiten het wel met een andere zorgverlener te delen. Voorwaarde hiervoor is dat hierover met de betrokken arts spreekt en u schriftelijk een verzoek indient. Er zijn enkele uitzonderingen op dit vernietigingsrecht:  1. Als de wet dwingt tot bewaren van gegevens zoals bijvoorbeeld in het geval van BOPZ. 2. Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens. 3. Goed hulpverlenerschap’'staat vernietiging in de weg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het KNMG:

 KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens'.

 

Gegevens en beveiliging:

  • In de praktijk wordt gewerkt met het huisarteninformatiesysteem (HIS) Medicom. Daarnaast wordt er in het kader van ketenzorg gewerkt met KIS. Hiermee beschikken zorgverleners vanuit verschillende discipline's over dezelfde gegevens met betrekking tot de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes  en CVRM. Alle opgeslagen gegevens, zowel van patiënten als van medewerkers zijn beveiligd met inlogprocedures. Wachtwoorden dienen aan mininumeisen te voldoen en dienen periodiek gewijzigd te worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van adequate antivirus en anti-inbraak beveiligingen.
  • Alle privacygevoelige gegevens die via de praktijkwebsite worden ingevoerd, bijvoorbeeld herhaalrecepten,  worden afgewikkeld via een in de website ingebed SLL ( beveiligd) portaal.
  • In principe wordt vanwege risico's mbt privacy zo min mogelijk via mail gecommuniceerd. Zorgmail (beveiligde verbinding) wordt ingezet voor communicatie met enkele externe zorgverleners.